obrazek

obrazek

 

obrazek

 

obrazek

obrazek

 

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Sienkiewicza 10-11

66-400 Gorzów Wielkopolski

 


zobacz w googlemaps

/ MEDYCYNA PRACY

 

obrazekWojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Gorzowie Wlkp. informuje o możliwości zawierania umów z pracodawcami na objęcie profilaktyczną opieką zdrowotną , w tym badania profilaktyczne wstępne, okresowe i  kontrolne.

 

obrazekZadania służby medycyny pracy

 • ograniczanie szkodliwego wpływu pracy na zdrowie poprzez:
  • rozpoznanie i ocenę czynników występujących w środowisku pracy, a mających ujemny wpływ na zdrowie,
  • rozpoznanie i ocenę ryzyka zawodowego w środowisku pracy i informowanie pracodawców i pracujących o możliwości wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych będących jego następstwem,
  • udzielanie pracodawcom i pracującym porad w zakresie: organizacji pracy, ergonomii, fizjologii i psychologii pracy.
 • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, poprzez:
  • wykonywanie badań wstępnych, okresowych i kontrolnych zgodnie z Kodeksem pracy,
  • orzecznictwo lekarskie do celów przewidzianych w Kodeksie pracy i przepisach wydanych na jego podstawie,
  • ocenę możliwości wykonywania pracy lub pobierania nauki uwzględniającą stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu pracy lub pobierania nauki,
  • prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej,
  • prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne choroby związane z wykonywaną pracą,
  • wykonywanie szczepień ochronnych, niezbędnych w związku z wykonywaną pracą,
  • monitorowanie stanu zdrowia osób pracujących zaliczanych do grup szczególnego ryzyka, a zwłaszcza osób wykonujących pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych, młodocianych, niepełnosprawnych oraz kobiet w wieku rozrodczym i ciężarnych,
  • wykonywanie badań umożliwiających wczesną diagnostykę chorób zawodowych i innych chorób związanych z wykonywaną pracą.
 • prowadzenie ambulatoryjnej rehabilitacji leczniczej, uzasadnionej stwierdzoną patologią zawodową – do zabiegów wykonywanych w ramach rehabilitacji patologii zawodowej są uprawnione osoby, których schorzenia mają związek z rodzajem wykonywanej pracy, osoby z rozpoznaną chorobą zawodową oraz osoby poszkodowane w wyniku wypadku w pracy, w drodze do lub z pracy. Świadczenia te mają za zadanie ograniczyć dolegliwości spowodowane charakterem wykonywanej pracy, usprawnienie pracownika i przyśpieszenie jego powrotu do pracy, zapobieganie dalszemu rozwojowi schorzenia.
 • organizowanie i udzielanie pierwszej pomocy medycznej w nagłych zachorowaniach i wypadkach, które wystąpiły w miejscu pracy, służby lub pobierania nauki.
 • inicjowanie i realizowanie promocji zdrowia, a zwłaszcza profilaktycznych programów prozdrowotnych, wynikających z oceny stanu zdrowia pracujących, m.in.: poprzez wdrażanie kompleksowych programów profilaktycznych w zakresie: ochrony słuchu, chorób skóry, chorób alergicznych, chorób zakaźnych, chorób układu krążenia, chorób obwodowego układu nerwowego i układu ruchu, zagrożeń psychospołecznych, chorób narządu głosu, oraz pylic.
 • inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników i udzielania pomocy w ich realizacji, w szczególności w zakresie:
  • informowania pracowników o zasadach zmniejszenia ryzyka zawodowego,
  • wdrażania zasad profilaktyki zdrowotnej u pracowników należących do grup  szczególnego ryzyka,
  • tworzenia warunków do prowadzenia rehabilitacji zawodowej,
  • wdrażania programów promocji zdrowia,
  • organizowania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • prowadzenie analiz stanu zdrowia pracowników, a zwłaszcza występowania chorób zawodowych i ich przyczyn oraz przyczyn wypadków przy pracy.
 • gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o narażeniu zawodowym, ryzyku zawodowym i stanie zdrowia osób objętych profilaktyczną opieką zdrowotną